Technology &

การพัฒนาทางนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดย SWI นั้นมีโครงการประกอบไปด้วย โครงการปรับปรุงดิน การใช้โดรนและดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลการเพาะปลูก ฯลฯ เพื่อสร้างความพร้อมสู่สังคมแห่งอนาคต

SWI มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูงที่จะทำหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำวิสัยทัศน์ของที่ต้องส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต

ร่วมพัฒนาและวิจัยเพื่อหาแป้งมันที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านคุณสมบัติ และรูปแบบการใช้งาน รวมถึงขนาดบรรจุ

มอบคำแนะนำด้านแป้งมันสำปะหลังและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลตั้งแต่เริ่มต้น

ระบบการจัดส่งที่รวดเร็วปลอดภัยครอบคุมพื้นที่ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก เป็นเครื่องมือในการทดแทนแรงงาน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และธุรกิจการเกษตร

Group of Company

ACTIVITY

News