Goal 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY


 

  • ก๊าซชีวภาพ

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด, บริษัท โคราช ไบโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด, และบริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด  ได้มีการนำน้ำเสีย และกากมันสำปะหลัง มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มมูลค่าให้ของเสีย ลดต้นทุนด้านพลังงานขององค์กร ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับวัตถุดิบได้ทั้งน้ำเสีย และกากมันสำปะหลัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวมกันกว่าปีละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร  ส่วนหนึ่งสามารถนำมาทดแทนการใช้น้ำมันเตาในกระบวนการผลิตแป้งได้กว่าปีละ 10 ล้านลิตร ก๊าซชีวภาพส่วนที่เหลือถูกนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในองค์กร และขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้เพิ่ม

 

  • ไฟฟ้า

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กร เป็นเครื่องยนต์ชนิด Gas Engine Generator สามารถใช้ก๊าซชีวภาพ หรือก๊าซธรรมชาติเป็นแหล่งเชื้อเพลิง ก๊าซชีวภาพก่อนใช้งานจะถูกทำความสะอาดด้วยการลดความชื้น และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์  ไอเสียจากกระบวนการผลิตจึงไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม กำลังการติดตั้งเครื่องยนต์ รวมทั้งสิ้นจำนวน  20 MW สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้รวมปีละกว่า 70 ล้านหน่วย

 

  • ไอน้ำ

ไอเสียจากปล่องระบายความร้อนเครื่องยนต์ของโรงไฟฟ้า ที่มีความร้อนสูงกว่า 400 องศาเซลเซียส ความร้อนในส่วนนี้ถูกนำมาหมุนเวียนแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบ Heat Recovery Steam Generator  ให้กับน้ำร้อนเหลือทิ้งจากหม้อต้มไอน้ำ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ไอน้ำอีกครั้ง และนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตแป้ง  โดยสามารถชดเชยการใช้น้ำมันเตาได้อีกกว่าปีละ 1 ล้านลิตร

 

  • น้ำเย็น

น้ำร้อนที่เกิดขึ้นจากการเดินเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอร้อนจากกระบวนการผลิตอื่น ๆ ภายในโรงงานที่ยังคงมีความร้อนสูงถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller ; ABS) โดยการนำมาแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับสารเคมีในระบบ ABS จนเกิดเป็นไอความเย็น จากนั้นจะถ่ายเทความเย็นที่เกิดขึ้นให้กับแหล่งน้ำเย็นที่ใช้ในองค์กร  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเดินระบบทำความเย็นเดิม รวมถึงสร้างความเสถียรให้กับระบบทำความเย็นในองค์กรอย่างยั่งยืน