BUSINESS

OVERVIEW

ความเป็นมาของบริษัท

 

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างสรรค์ธุรกิจที่มีความมั่นคงและยังยืนทั้งยังสามารถ

ส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นน้ำจน

ถึงปลายน้ำส่งผลให้ บริษัท  สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด (SWI) สร้างพัฒนาการ

ทางธุรกิจที่มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการบริหารจัดการและวิทยาการใน

การผลิต  จนในปัจจุบัน SWI ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในตลาดแป้งมันสำปะหลังของไทย

โดยมีกำลังการผลิตมากถึง  1,500 เมตริกตันต่อวัน ทั้งยังสามารถครองส่วนแบ่ง

ทางการตลาดสูงมากที่สุดในทวีปเอเชีย

SWI ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างรอบด้านเพื่อสร้างการความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจผ่านแนวนโยบาย RETRUN VALUES TO STAKEHOLDERS ที่มุ่งส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เกษตรกร  คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและผู้บริโภค สุดอย่างเหมาะสม พร้อมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเหมาะสมและเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย SWI ได้นำหลักการSustainable Development Goals (SDGs) เข้ามามีส่วนในการดำเนินธุรกิจในหลากหลายด้าน

เพื่อออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งความพยายามทั้งหมดของ SWI ได้ถูกแสดงออกและนำเสนอผ่านผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังคุณภาพดีของเราที่ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ จนนำมาซึ่งความไว้วางใจจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ

SWI มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูง

 

ที่จะทำหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำวิสัยทัศน์ของที่ต้องส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต

 

 

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

 

ด้วยผลิตภัณฑ์ของ  SWI คือแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตทางการเกษตร  SWI จึงมุ่งมั่นในแนวนโยบายด้าน ธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจตั้งแต่เกษตรกร คู่ค้าและชุมชนเพื่อส่งมอบผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและศักยภาพของทีมบุคลากรเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ตลาดการค้าโลกได้อย่างมั่นคง

คณะผู้บริหาร

ธิดารัตน์ รอดอนันต์
กรรมการผู้จัดการ

กวี  ตันติวงษ์
กรรมการผู้จัดการ

โชติมา  ลีอังกูร
กรรมการผู้จัดการ

สาร์นจากผู้บริหาร

 

ความสำเร็จ ในการได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากลหลายระบบของเราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ความร่วมมือของทีมผู้บริหาร และทีมงานทุกคน เรามั่นใจว่าการบรรลุความสำเร็จ มาจากการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตัวสินค้า, ระบบการผลิต, เทคโนโลยี, และทรัพยากรบุคคล สินค้าที่มีคุณภาพของเราได้รับการยอมรับในคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งใน และต่างประเทศ อย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและกฎระเบียบ เราเสริมสร้างพันระแห่งความไว้วางใจระหว่างเรากับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด การทำงานเป็นทีม การคิดค้นสิ่งใหม่ โดยมีแนวทางสอดคล้องตามมาตรฐานด้านจรรยาบรรณ

มาตรฐาน

SWI ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงดำเนินกิจธุรกิจอย่างโปร่งใสพร้อมนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนนำมาซึ่งรางวัล  

ชื่อมาตรฐาน: ISO 9001:2015

วันที่เริ่มใช้: 14 มีนาคม 2012

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 ธันวาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ

ชื่อมาตรฐาน: ISO 14001:2015

วันที่เริ่มใช้: 20 มกราคม 2005

 

วันสิ้นสุดการใช้:
21 พฤศจิกายน 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 1999

 

วันสิ้นสุดการใช้:
29 พฤษภาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้:

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 4

วันที่เริ่มใช้: 9 July 2019

 

วันสิ้นสุดการใช้:
8 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ชื่อมาตรฐาน: ISO 9001:2015

วันที่เริ่มใช้: 14 มีนาคม 2012

 

วันสิ้นสุดการใช้:
21 ธันวาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: BRC

วันที่เริ่มใช้: 30 พฤษภาคม 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
11 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 2

วันที่เริ่มใช้: 23 สิงหาคม 2020

 

วันสิ้นสุดการใช้:
24 สิงหาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ชื่อมาตรฐาน: RBC

วันที่เริ่มใช้: 30 กรกฎาคม 2015

 

วันสิ้นสุดการใช้:
01 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 มิถุนายน 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2019

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 2

วันที่เริ่มใช้: 25 สิงหาคม 2020

 

วันสิ้นสุดการใช้:
24 สิงหาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

รางวัล 

การจัดอันดับและการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล

ชื่อรางวัล: รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: ใบรับรอง Carbon footprint Organization โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลรางวัลในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลรางวัลในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับโครงการผลิตน้ำเย็นจากเครื่องทำความเย็นแบบดูดซับ

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลพลังงานอาเซียน

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลพลังงานประเทศไทย ประเภทพลังงานหมุนเวียน

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: โรงงานต้นแบบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลเหรียญทอง การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด