เทคโนโลยี &

การพัฒนาทางนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดย เอส ดับเบิลยู ไอ นั้นมีโครงการที่ประกอบไปด้วย โครงการปรับปรุงดิน การใช้โดรนและดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลการเพาะปลูก ฯลฯ เพื่อสร้างความพร้อมสู่สังคมแห่งอนาคต

นวัตกรรม

สมาร์ทฟาร์ม

เอส ดับเบิลยู ไอ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูง ที่จะทำหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำวิสัยทัศน์ของที่ต้องส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต

เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังระดับสากล ที่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อม ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิจัยเพื่อปรับปรุงแป้งมันสำปะหลังที่มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านคุณสมบัติ และรูปแบบการใช้งาน รวมถึงขนาดบรรจุภัณฑ์

เอส ดับเบิลยู ไอ พร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้คำปรึกษา มอบคำแนะนำด้านการใช้แป้งมันสำปะหลังในอุตสาหกรรมต่างๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐาน

มีระบบการจัดส่งสินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระดับสูงสุด รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล ครอบคุมการขนส่งทุกรูปแบบ และครอบคุมพื้นที่การให้บริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั่วโลก ด้วยระบบบริหารจัดการการขนส่งที่มีประสิทธิภาพของเอส ดับบัลยู ไอ สามารถส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขการส่งมอบสินค้า

เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก เป็นเครื่องมือในการทดแทนแรงงาน ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และธุรกิจการเกษตร

บริษัทในเครือ

กิจกรรม

ข่าวสาร