Product innovation

เส้นใยมันสำปะหลัง

Cassava Fiber

เส้นใยมันสำปะหลังผลิตจากมันสำปะหลัง อุดมไปด้วยเส้นใยธรรมชาติสูง สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย เช่น กลุ่มเบเกอรี่ และกลุ่มเนื้อสัตว์ โดยมีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสอุ้มน้ำ เก็บกักรักษาความชุ่มชื้นให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเหมาะนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

ฟลาวมันสำปะหลัง

Cassava Flour

ฟลาวมันสำปะหลัง ผลิตจากหัวมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศไทยที่ปลูกภายใต้แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) ฟลาวมันสำปะหลังเหมาะสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพด้วยคุณสมบัติที่ปราศจากกลูเตน (Gluten-free) ไม่มีโคเลสเตอรอลอีกทั้งยังมีเส้นใยอาหารสูงผลิตจากมันสำปะหลัง100% ที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (Non-GMO) จึงทำสามารถนำมาสร้างสรรค์เมนูเพื่อคนรักสขุภาพได้อย่างไร้ข้อจำกัด

Natioca series

แป้งมันสำปะหลัง

Natiocaseries แป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูงผลิตจากมันสำปะหลัง คุณภาพดีที่เพาะปลูกขึ้นบนผืนดินที่อุดมไปด้วยสารอาหาร ปราศจากการตัดแต่งพันธุกรรม(NonGMO) นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจนเกิดเป็นแป้งมันสำปะหลังที่ปราศจากกลูเตน(Glutenfree) ไม่มีโคเลสเตอรอลทั้งยังเปี่ยมด้วยคาร์โบไฮเดรตไร้สีไร้กลิ่น ช่วยเพิ่มมิติให้แก่ เน้ือสัมผัสของอาหารได้เป็นอย่างดี

Clyn Healthy Pasta

พาสต้าเพื่อสุขภาพ ตรา คลิน

ผลิตภัณฑ์เส้นพาสต้าเพื่อสุขภาพ ตราคลิน ทำจากฟลาวมันสำปะหลังที่ผลิตจากหัวมันสำปะหลังที่ปลูกภายใต้แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมปราศจากกลูเตนไม่มีโคเลสเตอรอลปริมาณเส้นใยสูง และให้รสชาติที่เป็นธรรมชาติเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่ให้พลังงานและมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่แพ้กลูเตน

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด (SWI)

Smart Farm

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด (SWI) ร่วมกับเกษตรกร สถาบันการศึกษา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และหน่วยงานด้านการพัฒนาการเกษตร ในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมอันทันสมัยเข้ามามีส่วนในการยกระดับ พร้อมเพิ่มผลลัพธ์ในการเพาะปลูกให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพของผลผลิตและปริมาณ ซึ่งโครงการต่างๆประกอปไปด้วย

 

-โครงการ NIA สั่งการนำ้หยดด้วยสมาร์ทโฟนร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พัฒนาระบบการให้นำ้หยดอัตโนมัติสั่งการโดยมือถือ
 

-ระบบการวัดระดับความชื้นในดินและปรับปริมาณการให้นำ้ตามตวามเหมาะสม
 

– การใช้โดรนสำรวจพื้นที่และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง
 

-การให้ปุ๋ยทางนำ้หยด
 

-การใช้เครื่องจักรในการปลูกมันสำปะหลังตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ฯลฯ