5. มหันตภัยของโรคใบด่างมันสำปะหลัง


 

โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัสเรียกชื่อรวม ๆ ว่า แคสซาว่า โมเสค ไวรัส มีหลากหลายชนิดในไทย พบชนิดศรีลังกา เรียก ศรีลังกัน แคสซาว่า โมเสค ไวรัส (SLCMV) ระบาดได้ 2 วิธี คือ ท่อนพันธุ์และแมลงหวี่ขาวยาสูบ ปัจจุบันมีพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น นักวิจัยหลายสถาบัน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของพันธุ์ต้านทานและทนทาน จึงทำให้บริษัทจัดทำแปลงทดสอบพันธุ์ต้านทาน / ทนทาน เพื่อประเมินศักยภาพความต้านทาน (Disease Resistance) / ทนทาน (Disease Tolerance) ต่อโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังของแต่ละพันธุ์ เพื่อดำเนินการปลูกและขยายพันธุ์ทนทาน และให้คำแนะนำเกษตรกรในเครือข่ายต่อไป