SDGs

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

SUSTAINABILITY

จากปณิธานอันแรงกล้าที่ต้องการดูแลและส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนอย่างสมดุลเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร SWI จึงขับเคลื่อนองค์กรโดยมุ่งเน้นการนำหลักการ Sustainable Development Goals (SDGs) และ BCG Model การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมเข้ามามีส่วนในการดำเนินกิจกรรมโดยครอบคุมทั้งในมิติของภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาคสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 7:

AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

ในขณะที่ภาคเศรษฐกิจที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง ดังนั้น การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 7 จึงจำเป็นต้องมีการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ไอน้ำ น้ำเย็น โดยการขยายโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมายที่ 9:

INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป็นตลาดรองรับวัตถุดิบทางการเกษตร โดยรวบรวมผ่านทางสหกรณ์การเกษตร มีมาตรฐานการรับซื้ออย่างยุติธรรมและโปร่งใส  สร้างธุรกิจใหม่และรายได้ให้ทางสหกรณ์การเกษตร เพื่อนำกำไรปันผลคืนให้สมาชิก  อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาเกษตรซึ่งเป็นต้นน้ำของห่วงโซ่อุปทานเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน  ทั้งด้านความรู้ใหม่ตามหลักวิชาการ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต

เป้าหมายที่ 12:

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

Recycle water

ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งทรัพยากรน้ำนับวันจะยิ่งหายากและมีต้นทุนสูงขึ้น

 

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้มีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีโครงการทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดี หรือ Recycled Waste Waterโดยนำน้ำเสียของโรงงานมาเข้ากระบวนการเติมอากาศ (Activated Sludge) แล้วมาเข้าระบบ Reverse Osmosis จนได้น้ำบริสุทธิ์และสะอาดเพื่อนำมาใช้ใหม่

 

การทำน้ำเสียให้กลับมาใช้ใหม่ได้จึงเป็นทางเลือกที่โรงงานใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

 

 

เป้าหมายที่ 13:

CLIMATE ACTION

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มันสำปะหลัง

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้มีการวิจัยพัฒนาการใช้เครื่องจักรเกษตรและนวัตกรรมร่วมกับ สวทช. ในการผลิตหัวมันสำปะหลัง แปลงสาธิต NIA พื้นที่ 75 ไร่  และจัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรคัตเตอร์มันโคราช ตั้งแต่ขั้นตอน การเตรียมดิน การปลูก การอารักขาพืช การเก็บเกี่ยว เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้ชาวไร่มันร่วมถึงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย

 

หญ้าเนเปียร์

ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังจะมีน้ำเสียออกจากกระบวนการผลิตแป้งเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงมีการปลูกหญ้าเนเปียร์พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 200 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์น้ำเสียจากกระบวนการผลิตแป้ง และยังสามารถช่วยระบายน้ำเสียได้มากกว่าปีละ 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นการลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงเป็นการลดการใช้น้ำชลประทาน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอีกวิธีหนึ่งอีกด้วย

 

ยูคา

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาโลกร้อน จึงให้มีการปลูกต้นไม้ พื้นที่ทั้งในโรงงานและพื้นที่นอกโรงงานไม่ต่ำกว่า 150 ไร่ เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

INCREASE PRODUCTIVITY

กิจกรรมเพิ่มผลผลิตกับชาวไร่