BUSINESS

OVERVIEW

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด (เอส ดับเบิลยู ไอ) มีความมุ่งมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อสิ่งที่เราต้องการทำให้บรรลุผลสำเร็จ เราไม่เคยหยุดนิ่ง แต่เราค้นหาความท้าทายและวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะพัฒนาตนเองและธุรกิจของเราสู่การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยังยืน ทั้งยังสามารถส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เอส ดับเบิลยู ไอ เรามีการพัฒนาคู่ขนานกันไปทั้งด้านการบริหารจัดการและวิทยาการในการผลิต จนในปัจจุบันเราได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในตลาดแป้งมันสำปะหลังของไทย มุ่งเน้นการขยายตัวในระดับโลก โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตมากถึง 1,500 เมตริกตันต่อวัน ทั้งยังสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงมากที่สุดในทวีปเอเชีย นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น

             เอส ดับเบิลยู ไอ ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจผ่านนโยบาย RETRUN VALUES TO STAKEHOLDERS ที่มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร

ตั้งแต่ เกษตรกร คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและผู้บริโภค อย่างเหมาะสม พร้อมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งมอบงานตามคำสัญญาอย่างมีคุณธรรม

             เอส ดับเบิลยู ไอ ยังได้นำหลักการ Sustainable Development Goals เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอย่างมีระบบ ไม่ลัดขั้นตอน สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมซึ่งถูกส่งมอบผ่านผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังคุณภาพดีที่ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ จนนำมาซึ่งความไว้วางใจจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ

เอส ดับเบิลยู ไอ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูง

จากภายในองค์กรเราช่วยให้คนของเราเติบโต เคารพประสบการณ์และมุมมองของกันและกัน ให้ความสำคัญกับผลงานและองค์กร มุ่งเน้นสู่การเป็นองค์กรผู้นำในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำวิสัยทัศน์ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อไปสู่ความสำเร็จ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคต

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

เอส ดับเบิลยู ไอ ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลัง แต่เรายังยึดมั่นแนวนโยบายด้าน ธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจตั้งแต่เกษตรกร คู่ค้าและชุมชนเพื่อส่งมอบผลประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม เรายังคงค้นหาวิธีการใหม่อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในตลาดโลก เราลงมือทำ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ เราคาดหวังความเปลี่ยนแปลงและเราก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วย เราตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพื่อคว้าโอกาสใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ

คณะผู้บริหาร

ธิดารัตน์ รอดอนันต์
กรรมการผู้จัดการ

กวี  ตันติวงษ์
กรรมการผู้จัดการ

โชติมา  ลีอังกูร
กรรมการผู้จัดการ

สาส์นจากผู้บริหาร

ในฐานะคนของ เอส ดับเบิลยู ไอ เราเริ่มจากการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมายและความมุ่งมั่น รวมทั้งความยืดหยุ่นที่จะปรับให้ตอบสนองต่อสถานการณ์เพื่อให้นำหน้าในการแข่งขัน ด้วยความพยายามร่วมกันของทีมผู้บริหาร และทีมงานทุกคน ซึ่งนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จในการได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากลหลากหลายระบบ ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตัวสินค้า, ระบบการผลิต, เทคโนโลยี, และทรัพยากรบุคคล

สินค้าที่มีคุณภาพของเราได้รับการยอมรับในคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งใน และต่างประเทศ อย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและกฎระเบียบ เราเสริมสร้างพันระแห่งความไว้วางใจระหว่างเรากับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด การทำงานเป็นทีม การคิดค้นสิ่งใหม่ โดยมีแนวทางสอดคล้องตามมาตรฐานด้านจรรยาบรรณ ” ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จ ด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่เรามีแตกต่างกัน “

มาตรฐาน

การร่วมงาน เอส ดับเบิล ยู ไอ หมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่มีความหลากหลาย มีการขยายตัวในระดับโลก และมีโอกาสอย่างไม่สิ้นสุดในการเจริญก้าวหน้าและมุ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดำเนินกิจธุรกิจอย่างโปร่งใสพร้อมนำหลักธรรมมาภิบาล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง รักษามาตรฐานระดับสากล และเป็นผู้นำในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน: ISO 9001:2015

วันที่เริ่มใช้: 14 มีนาคม 2012

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 ธันวาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ

ชื่อมาตรฐาน: ISO 14001:2015

วันที่เริ่มใช้: 20 มกราคม 2005

 

วันสิ้นสุดการใช้:
21 พฤศจิกายน 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 1999

 

วันสิ้นสุดการใช้:
29 พฤษภาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้:

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 4

วันที่เริ่มใช้: 9 July 2019

 

วันสิ้นสุดการใช้:
8 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ชื่อมาตรฐาน: ISO 9001:2015

วันที่เริ่มใช้: 14 มีนาคม 2012

 

วันสิ้นสุดการใช้:
21 ธันวาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: BRC

วันที่เริ่มใช้: 30 พฤษภาคม 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
11 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 2

วันที่เริ่มใช้: 23 สิงหาคม 2020

 

วันสิ้นสุดการใช้:
24 สิงหาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ชื่อมาตรฐาน: RBC

วันที่เริ่มใช้: 30 กรกฎาคม 2015

 

วันสิ้นสุดการใช้:
01 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 มิถุนายน 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2019

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 2

วันที่เริ่มใช้: 25 สิงหาคม 2020

 

วันสิ้นสุดการใช้:
24 สิงหาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

รางวัล 

การจัดอันดับและการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล

ชื่อรางวัล: รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: ใบรับรอง Carbon footprint Organization โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลรางวัลในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลรางวัลในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับโครงการผลิตน้ำเย็นจากเครื่องทำความเย็นแบบดูดซับ

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลพลังงานอาเซียน

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลพลังงานประเทศไทย ประเภทพลังงานหมุนเวียน

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: โรงงานต้นแบบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลเหรียญทอง การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด