ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด (เอส ดับเบิลยู ไอ) มีความมุ่งมั่นและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อสิ่งที่เราต้องการทำให้บรรลุผลสำเร็จ เราไม่เคยหยุดนิ่ง แต่เราค้นหาความท้าทายและวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อที่จะพัฒนาตนเองและธุรกิจของเราสู่การเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและยังยืน ทั้งยังสามารถส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เอส ดับเบิลยู ไอ เรามีการพัฒนาคู่ขนานกันไปทั้งด้านการบริหารจัดการและวิทยาการในการผลิต จนในปัจจุบันเราได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในตลาดแป้งมันสำปะหลังของไทย มุ่งเน้นการขยายตัวในระดับโลก โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตมากถึง 1,500 เมตริกตันต่อวัน ทั้งยังสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงมากที่สุดในทวีปเอเชีย นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังและมันสำปะหลังดัดแปร (บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จํากัด) และ (บริษัท ที-ไฟเบอร์ อินโนเวชั่น จำกัด) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังไปยังตลาดโลก นอกจากนั้นยังมีธุรกิจที่ให้บริการด้านผลิตและจำหน่ายพลังไฟฟ้าและก๊าซ (บริษัท สงวนวงษ์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด) รวมถึงธุรกิจการผลิตและการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (บริษัท โคราช ไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด) และ (บริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด) และสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนปลูกปัญญา) เป็นต้น

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 ด้วยการประกอบธุรกิจหลัก คือ ผลิตแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอส ดับเบิลยู ไอ” โดยบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง โดยลงทุนในทรัพยากรที่สำคัญ ทั้งทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย บริษัทมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศ และมีพื้นที่โดยรอบเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังจึงทำให้มีวัตถุดิบเข่าโรงงานตลอดทั้งปี ปัจจุบันบริษัทสามารถรับซื้อหัวมันสำปะหลังสดจากชาวไร่วันละ 5,000 ตัน ด้วยความสามารถและกำลังการผลิตที่มากพอต่อความต้องการของตลาดจึงสามารถส่งมอบสินค้า ให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตลอดทั้งปี และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมาเพื่อเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังเราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในตลาดโลกและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันสำปะหลังของไทย บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2532 เพื่อผลิตและจำหน่าย แป้งมันสำปะหลังดัดแปรสำหรับใช้ในสินค้าประเภทต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

             เอส ดับเบิลยู ไอ ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างรอบด้านเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจผ่านนโยบาย RETRUN VALUES TO STAKEHOLDERS ที่มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรตั้งแต่ เกษตรกร คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและผู้บริโภค อย่างเหมาะสมพร้อมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งมอบงานตามคำสัญญาอย่างมีคุณธรรม

             เอส ดับเบิลยู ไอ ไอยังได้นำหลักการ Sustainable Development Goals เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการพัฒากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอย่างมีระบบ ไม่ลัดขั้นตอน สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถูกส่งมอบผ่านผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังคุณภาพดีที่ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ จนนำมาซึ่งความไว้วางใจจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ

เอส ดับเบิลยู ไอ มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกแป้งมันสำปะหลังคุณภาพสูง

จากภายในองค์กรเราช่วยให้คนของเราเติบโต เคารพประสบการณ์และมุมมองของกันและกัน ให้ความสำคัญกับผลงานและองค์กร มุ่งเน้นสู่การเป็นองค์กรผู้นำในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ด้วยการนำวิสัยทัศน์ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการส่งมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อไปสู่ความสำเร็จ ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงในอนา

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

ในฐานะคนของ เอส ดับเบิลยู ไอ เราเริ่มจากการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมายและความมุ่งมั่น รวมทั้งความยืดหยุ่นที่จะปรับให้ตอบสนองต่อสถานการณ์เพื่อให้นำหน้าในการแข่งขัน ด้วยความพยายามร่วมกันของทีมผู้บริหาร และทีมงานทุกคน ซึ่งนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จในการได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากลหลากหลายระบบ ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตัวสินค้า, ระบบการผลิต, เทคโนโลยี, และทรัพยากรบุคคล สินค้าที่มีคุณภาพของเราได้รับการยอมรับในคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งใน และต่างประเทศ อย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและกฎระเบียบ เราเสริมสร้างพันระแห่งความไว้วางใจระหว่างเรากับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด การทำงานเป็นทีม การคิดค้นสิ่งใหม่ โดยมีแนวทางสอดคล้องตามมาตรฐานด้านจรรยาบรรณ
ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จ ด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่เรามีแตกต่างกัน

คณะผู้บริหาร

ธิดารัตน์ รอดอนันต์
กรรมการผู้จัดการ

กวี  ตันติวงษ์
กรรมการผู้จัดการ

โชติมา  ลีอังกูร
กรรมการผู้จัดการ

สาส์นจากผู้บริหาร

ในฐานะคนของ เอส ดับเบิลยู ไอเราเริ่มจากการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมายและความมุ่งมั่น รวมทั้งความยืดหยุ่นที่จะปรับให้ตอบสนองต่อสถานการณ์เพื่อให้นำหน้าในการแข่งขัน ด้วยความพยายามร่วมกันของทีมผู้บริหาร และทีมงานทุกคน ซึ่งนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จในการได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากลหลากหลายระบบ ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในตัวสินค้า, ระบบการผลิต, เทคโนโลยี, และทรัพยากรบุคคล สินค้าที่มีคุณภาพของเราได้รับการยอมรับในคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งใน และต่างประเทศ อย่างมีคุณธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและกฎระเบียบ เราเสริมสร้างพันระแห่งความไว้วางใจระหว่างเรากับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด การทำงานเป็นทีม การคิดค้นสิ่งใหม่ โดยมีแนวทางสอดคล้องตามมาตรฐานด้านจรรยาบรรณ

ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จ ด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่เรามีแตกต่างกัน “

มาตรฐาน

การร่วมงาน เอส ดับเบิล ยู ไอ หมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่มีความหลากหลาย มีการขยายตัวในระดับโลก และมีโอกาสอย่างไม่สิ้นสุดในการเจริญก้าวหน้าและมุ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดำเนินกิจธุรกิจอย่างโปร่งใสพร้อมนำหลักธรรมมาภิบาล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง รักษามาตรฐานระดับสากล และเป็นผู้นำในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

ชื่อมาตรฐาน: ISO 9001:2015

วันที่เริ่มใช้: 14 มีนาคม 2012

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 ธันวาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ

ชื่อมาตรฐาน: ISO 14001:2015

วันที่เริ่มใช้: 20 มกราคม 2005

 

วันสิ้นสุดการใช้:
21 พฤศจิกายน 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 1999

 

วันสิ้นสุดการใช้:
29 พฤษภาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้:

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 4

วันที่เริ่มใช้: 9 July 2019

 

วันสิ้นสุดการใช้:
8 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ชื่อมาตรฐาน: ISO 9001:2015

วันที่เริ่มใช้: 14 มีนาคม 2012

 

วันสิ้นสุดการใช้:
21 ธันวาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: BRC

วันที่เริ่มใช้: 30 พฤษภาคม 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
11 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 2

วันที่เริ่มใช้: 23 สิงหาคม 2020

 

วันสิ้นสุดการใช้:
24 สิงหาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ชื่อมาตรฐาน: RBC

วันที่เริ่มใช้: 30 กรกฎาคม 2015

 

วันสิ้นสุดการใช้:
01 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 มิถุนายน 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2019

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 2

วันที่เริ่มใช้: 25 สิงหาคม 2020

 

วันสิ้นสุดการใช้:
24 สิงหาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

รางวัล 

การจัดอันดับและการรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล

ชื่อรางวัล: รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: ใบรับรอง Carbon footprint Organization โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลรางวัลในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลรางวัลในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย สำหรับโครงการผลิตน้ำเย็นจากเครื่องทำความเย็นแบบดูดซับ

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลพลังงานอาเซียน

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลพลังงานประเทศไทย ประเภทพลังงานหมุนเวียน

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อรางวัล: โรงงานต้นแบบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์สตาร์ช จำกัด

ชื่อรางวัล: รางวัลเหรียญทอง การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทที่ได้รับ:
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด