วิศวกรเครื่องกล

คุณสมบัติ:


 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณทำงาน 2 – 5 ปี ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจ, ช่างสังเกตุ, คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบได้, และมีความคิดสร้างสรรค์
 • กล้าตัดสินใจ เข้าใจการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและความคุ้มค่าการลงทุน ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการประสานงาน และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถวางแผนงาน นำเสนอผลงานต่อผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:


 • วางแผนการออกแบบติดตั้งเครื่องจักร / ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ให้เป็นมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
 • วิเคราะห์ผลการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องจักร / PM. ผ่านเครื่องมือวัดต่าง ๆ และประเมินประสิทธิภาพ รวมทั้งเสนอโครงการปรับปรุง
 • Focus Improvement Project เพื่อพัฒนาค่า OEE. ของเครื่องจักร ร่วมกับทีมฝ่ายผลิตและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดมาตรฐาน ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินโครงการ
 • สร้างหรือนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปฏิบัติ ทำการปรับปรุง โดยวิธีการใหม่ที่ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชายอมรับ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ขาย (ภาษาจีน)

คุณสมบัติ:


 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Logistics การส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

รายละเอียดงาน:


 • เป็นการขายตรงประจำออฟฟิศ (มีฐานลูกค้าประจำอยู่แล้ว)
 • รับผิดชอบการขายสินค้า รับคำสั่งซื้อและทบทวนคำสั่งซื้อสินค้า ส่งออเดอร์เข้าแผนผลิต
 • เจรจาต่อรอง ติดตามงาน สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด
 • ติดตามแผนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ส่งแฟ้มงานให้ส่วนงาน shipping จองเรือ, รถขนส่ง
 • วางแผนการโหลดสินค้าในประเทศ

นักวิเคราะห์ฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณสมบัติ:


 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุม / ประกันคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความเข้าใจหลักการทางสถิติเพื่อควบคุมคุณภาพ และเทคนิคการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • เข้าใจระบบบริหารคุณภาพสากล เช่น IS09000, GMP-HACCP-BRC หรือ Food Safety
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้, นำเสนอได้ดี และสามารถถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมทีมเข้าใจได้

รายละเอียดงาน:


 • วิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงร่วมกับฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายผลิตเพื่อจัดการปัญหาและป้องกัน
 • วิเศราะห์การลดต้นทุน ทั้งในส่วนงานการวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติกรและงานลดต้นทุนที่เกี่ยวข้อง การจัดการด้านระบบคุณภาพ
 • การสนับสนุนงานเอกสารการขาย เช่น ตอบแบบสอบถาม เอกสารการันตีต่าง ๆ
 • จัดทำเอกสารระบบคุณภาพให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
 • ผลักดันให้เกิดการประกันคุณภาพตลอดห่วงโซอุปทาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหาผู้ส่งมอบ พัฒนา Supplier ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการผลิต จนถึงการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • ร่วมจัดทำสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานไทยและมาตรฐานโลกให้มีความทันสมัย ได้แก่ การขออนุญาตผลิตอาหาร, การรับรอง Kosher, Halal, GMO และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการ Shipping กทม.

คุณสมบัติที่รับ:


 • เพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป (มีประสบการณ์บัญชีและการส่งออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:


 • จัดทำใบสำคัญจ่าย, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และตรวจเช็คใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อขอใบรับรอง และติดต่อสถานทูต เพื่อขอให้รับรองเอกสาร
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บัญชี

คุณสมบัติ:


 • เพศหญิง อายุ 21 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน, ภาษี, การบัญชี เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์
 • มีทักษะการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

รายละเอียดงาน:


 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการปฏิบัติงานด้านบัญชี – การเงิน (โรงเรียนปลูกปัญญา)
 • ตรวจสอบ และทำรายงานสรุปรายรับ – รายจ่ายของบริษัทฯ (โรงเรียนปลูกปัญญา)
 • ดูแลรับผิดชอบงานการเงินของบริษัทฯ (โรงเรียนปลูกปัญญา)
 • ดูแลจัดทำรายงานทางการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ:


 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั้น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word, Excel ขั้นพื้นฐานได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีความคล่องตัว อดทน และใฝ่เรียนรู้

รายละเอียดงาน:


 • ลงบัญชีการรับเงิน – จ่ายเงิน / การชำระหนี้
 • แจ้งการโอนเงิน
 • เตรียมเอกสารการจ่ายเงินเพื่อส่งต่อให้แผนกบัญชี
 • ประสานงาน และติดต่องานกับหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

คุณสมบัติ:


 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เท่านั้น สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 – 2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดงาน:


 • รับการแจ้งซ่อมเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อซ่อม รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระบบบริหารบริษัท ทั้งในต้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในอาหาร ฯลฯ

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล

คุณสมบัติ:


 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 – 2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดงาน:


 • ทำการซ่อมแซมเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานดังเดิม และปฏิบัติตามแผนบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ช่างซ่อมระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติ:


 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เท่านั้น สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 – 2 ปี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

รายละเอียดงาน:


 • ทำการซ่อมแซมระบบอัตโนมัติ / ระบบไฟฟ้าที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานดังเดิม และปฏิบัติตามแผนบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย