บรรจุภัณฑ์

ถุงกระดาษ

ขนาด : 15 kg , 20 kg , 25 kg , 30kg , 50 kg bags

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์
ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ

ถุงพลาสติก ( PP/PE )

ขนาด : 20 kg , 25 kg , 30kg , 50 kg bags

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์
ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ

ถุงจัมโบ้ ( FIBC )

ขนาด : 500 kg, 850 kg, 900 kg bags

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน หลังจากวันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์
ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ