มาตรฐาน

SWI ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงดำเนินกิจธุรกิจอย่างโปร่งใสพร้อมนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนนำมาซึ่งรางวัล  

ชื่อมาตรฐาน: RBC

วันที่เริ่มใช้: 30 กรกฎาคม 2015

 

วันสิ้นสุดการใช้:
01 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 มิถุนายน 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2019

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 2

วันที่เริ่มใช้: 25 สิงหาคม 2020

 

วันสิ้นสุดการใช้:
24 สิงหาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4