แป้งมันสำปะหลัง

Native tapioca starch has a high viscosity and a lengthy texture, making it a good thickener and an excellent binding agent. the consistency  of tapioca granules helps stabilize and generate a smooth mouth feel in various culinary applications. Another key benefit is a tapioca’s bland taste which is ideal for those who wants to add more flavors.

แป้งมันสำปะหลังดัดแปลง

Physical and chemical modification are used to modify our natural tapioca starch to create functional properties to meet the needs of food and non-food uses. Acetylated, cross-linked, Oxidized, Cationic, HP, cold-water-soluble, and combinations are the items we provide.

เส้นใยมันสำปะหลัง

เส้นใยมันสำปะหลังผลิตจากมันสำปะหลัง อุดมไปด้วยเส้นใยธรรมชาติสูง สามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลาย เช่น กลุ่มเบเกอรี่ และกลุ่มเนื้อสัตว์ โดยมีคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสอุ้มน้ำ เก็บกักรักษาความชุ่มชื้นให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร จึงเหมาะนำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

ฟลาวมันสำปะหลัง

ฟลาวมันสำปะหลังที่ผลิตจากหัวมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศไทยที่ปลูกภายใต้แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) ฟลาวมันสำปะหลังเหมาะสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพด้วยคุณสมบัติที่ปราศจากกลูเตน (Gluten – free) ไม่มีโคเลสเตอรอลอีกทั้งยังมีเส้นใยอาหารสูงผลิตจากมันสำปะหลัง100%ที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (Non GMO) จึงทำสามารถนำมาสร้างสรรค์เมนูเพื่อคนรักสขุภาพได้อย่างไร้ข้อจำกัด