Direct and  indirect

แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร มีการใช้อย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์ ขนมขึ้นรูป ด้วยเครื่อง Extruder ซึ่งมีส่วนช่วยในการขึ้นรูป ช่วยให้เนื้อสัมผัสกรอบเบาขึ้น และช่วยในการควบคุมรูปร่างของขนมให้คงตัวและสวยงาม

Nut coating

แป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร มีความสามารถในการพองตัวได้สูงและให้เนื้อสัมผัสที่กรอบเบา แนะนำให้ใช้ในการทำถั่วเคลือบประเภทต่างๆ ทั้งประเภททอด และ อบ

Snack chip

แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร มีการใช้อย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์ ขนมขึ้นรูป ด้วยเครื่อง Extruder ซึ่งมีส่วนช่วยในการขึ้นรูป ช่วยให้เนื้อสัมผัสกรอบเบาขึ้น และช่วยในการควบคุมรูปร่างของขนมให้คงตัวและสวยงาม
Wafer and Crackers

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร

แป้งมันสำปะหลังดัดแปร ช่วยสร้างเนื้อสัมผัสที่กรอบเบา และสามารถทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์