มาตรฐาน

SWI ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงดำเนินกิจธุรกิจอย่างโปร่งใสพร้อมนำหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนนำมาซึ่งรางวัล  

ชื่อมาตรฐาน: ISO 9001:2015

วันที่เริ่มใช้: 14 มีนาคม 2012

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 ธันวาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ

ชื่อมาตรฐาน: ISO 14001:2015

วันที่เริ่มใช้: 20 มกราคม 2005

 

วันสิ้นสุดการใช้:
21 พฤศจิกายน 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 1999

 

วันสิ้นสุดการใช้:
29 พฤษภาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้: –

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 4

วันที่เริ่มใช้: 9 July 2019

 

วันสิ้นสุดการใช้:
8 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ชื่อมาตรฐาน: ISO 9001:2015

วันที่เริ่มใช้: 14 มีนาคม 2012

 

วันสิ้นสุดการใช้:
21 ธันวาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: BRC

วันที่เริ่มใช้: 30 พฤษภาคม 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
11 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 2

วันที่เริ่มใช้: 23 สิงหาคม 2020

 

วันสิ้นสุดการใช้:
24 สิงหาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ชื่อมาตรฐาน: RBC

วันที่เริ่มใช้: 30 กรกฎาคม 2015

 

วันสิ้นสุดการใช้:
01 กรกฎาคม 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

ชื่อมาตรฐาน: HALAL

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2016

 

วันสิ้นสุดการใช้:
22 มิถุนายน 2023

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนาอิสลาม

ชื่อมาตรฐาน: KOSHER

วันที่เริ่มใช้: ค.ศ. 2019

 

วันสิ้นสุดการใช้:
31 กรกฎาคม 2022

รายละเอียด:
มาตรฐานการจัดการการผลิตอาหารตามหลักศาสนายิว

ชื่อมาตรฐาน: Green Industry 2

วันที่เริ่มใช้: 25 สิงหาคม 2020

 

วันสิ้นสุดการใช้:
24 สิงหาคม 2022

รายละเอียด:
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4