Uncategorized

  ก๊าซชีวภาพ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด, บริษัท โคราช ไบโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด, และบริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด  ได้มีการนำน้ำเสีย และกากมันสำปะหลัง มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มมูลค่าให้ของเสีย ลดต้นทุนด้านพลังงานขององค์กร ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับวัตถุดิบได้ทั้งน้ำเสีย และกากมันสำปะหลัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวมกันกว่าปีละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร  ส่วนหนึ่งสามารถนำมาทดแทนการใช้น้ำมันเตาในกระบวนการผลิตแป้งได้กว่าปีละ 10 ล้านลิตร ก๊าซชีวภาพส่วนที่เหลือถูกนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในองค์กร และขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้เพิ่ม   ไฟฟ้า ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กร เป็นเครื่องยนต์ชนิด Gas Engine Generator สามารถใช้ก๊าซชีวภาพ...

  ก๊าซชีวภาพ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท สงวนวงษ์เอ็นเนอร์ยี จำกัด, บริษัท โคราช ไบโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด, และบริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จำกัด  ได้มีการนำน้ำเสีย และกากมันสำปะหลัง มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มมูลค่าให้ของเสีย ลดต้นทุนด้านพลังงานขององค์กร ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบไร้อากาศ ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับวัตถุดิบได้ทั้งน้ำเสีย และกากมันสำปะหลัง ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวมกันกว่าปีละ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร  ส่วนหนึ่งสามารถนำมาทดแทนการใช้น้ำมันเตาในกระบวนการผลิตแป้งได้กว่าปีละ 10 ล้านลิตร ก๊าซชีวภาพส่วนที่เหลือถูกนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในองค์กร และขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรายได้เพิ่ม   ไฟฟ้า ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กร เป็นเครื่องยนต์ชนิด Gas Engine Generator สามารถใช้ก๊าซชีวภาพ...