4. ปรับปรุงบำรุงดินด้วย “เปลือกดิน” และ “ปอเทือง”

“เปลือกดิน” เป็นวัสดุเหลือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทำให้เล็งเห็นการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ การนำกลับไปสู่ไร่มันสำปะหลัง เน้นปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับโครงสร้างดินให้กลับมาดีดังเดิม ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งยังสามารถเพิ่มผลผลิต และบริษัทได้ส่งเสริมการปลูกปอเทืองเป็นวัสดุปรับปรุงดิน กับเครือข่ายเกษตรกรอีกด้วย