increase_productivity

  โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัสเรียกชื่อรวม ๆ ว่า แคสซาว่า โมเสค ไวรัส มีหลากหลายชนิดในไทย พบชนิดศรีลังกา เรียก ศรีลังกัน แคสซาว่า โมเสค ไวรัส (SLCMV) ระบาดได้ 2 วิธี คือ ท่อนพันธุ์และแมลงหวี่ขาวยาสูบ ปัจจุบันมีพื้นที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น นักวิจัยหลายสถาบัน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของพันธุ์ต้านทานและทนทาน จึงทำให้บริษัทจัดทำแปลงทดสอบพันธุ์ต้านทาน / ทนทาน เพื่อประเมินศักยภาพความต้านทาน (Disease Resistance) / ทนทาน (Disease Tolerance) ต่อโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังของแต่ละพันธุ์ เพื่อดำเนินการปลูกและขยายพันธุ์ทนทาน และให้คำแนะนำเกษตรกรในเครือข่ายต่อไป             ...

  แมลงศัตรูในแปลงมันสำปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้ง ไรแดง เป็นต้น ลักษณะการทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงตามส่วนต่าง ๆ เช่น ใบ ยอด และตา ถ้าการระบาดเกิดขึ้นในมันสำปะหลังที่ยังเล็ก อาจทำให้ต้นมันสำปะหลังตายหรือทำให้การสร้างหัวของมันสำปะหลังลดลง การป้องกันกำจัดด้วยวิธีการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่าตัวห้ำ ด้วงปีกสั้น แตนเบียนและแมลงช้างปีกใส แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูกและการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยทางบริษัทได้ขอความอนุเคราะห์แตนเบียนกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเครือข่ายเพื่อกำจัดแมลงศัตรูในแปลงมันสำปะหลัง             ...

  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่การเพาะปลูก สำรวจโรคและแมลง ติดตามการเจริญเติบโต และยังเป็นเครื่องมือในการทดแทนแรงงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของเกษตรกร และธุรกิจการเกษตรในปัจจุบัน             ...

เพื่อลดการใช้สารเคมีในการดูแลแปลงมันสำปะหลัง และพืชอื่น ๆ จึงมีการผลิตสารสกัดจากสะเดา เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อ “แจกฟรี” ให้สมาชิกในเครือข่าย                 ...

“เปลือกดิน” เป็นวัสดุเหลือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทำให้เล็งเห็นการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ การนำกลับไปสู่ไร่มันสำปะหลัง เน้นปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับโครงสร้างดินให้กลับมาดีดังเดิม ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งยังสามารถเพิ่มผลผลิต และบริษัทได้ส่งเสริมการปลูกปอเทืองเป็นวัสดุปรับปรุงดิน กับเครือข่ายเกษตรกรอีกด้วย                 ...

  เครื่องจักรที่ใช้ในแปลงมันสำปะหลัง เพื่อช่วยทดแทนแรงงาน ลดต้นทุน ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ้น เช่น เครื่องกำจัดวัชพืชในร่องมันฯ รถเก็บเกี่ยวมันฯ แบบกึ่งอัตโนมัติ เครื่องวัดคุณภาพมันฯ อย่างรวดเร็ว เป็นต้น รวมถึงรถไถยกสูงที่เริ่มใช้อย่างแพร่หลาย                 ...