2. เทคโนโลยีโดรนช่วยพัฒนาและจัดการด้านการเกษตรในมันสำปะหลัง


 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่การเพาะปลูก สำรวจโรคและแมลง ติดตามการเจริญเติบโต และยังเป็นเครื่องมือในการทดแทนแรงงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของเกษตรกร และธุรกิจการเกษตรในปัจจุบัน