6. แมลงศัตรูในแปลงมันสำปะหลัง


 

แมลงศัตรูในแปลงมันสำปะหลัง ได้แก่ เพลี้ยแป้ง ไรแดง เป็นต้น ลักษณะการทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงตามส่วนต่าง ๆ เช่น ใบ ยอด และตา ถ้าการระบาดเกิดขึ้นในมันสำปะหลังที่ยังเล็ก อาจทำให้ต้นมันสำปะหลังตายหรือทำให้การสร้างหัวของมันสำปะหลังลดลง การป้องกันกำจัดด้วยวิธีการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่าตัวห้ำ ด้วงปีกสั้น แตนเบียนและแมลงช้างปีกใส แช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนปลูกและการสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยทางบริษัทได้ขอความอนุเคราะห์แตนเบียนกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเครือข่ายเพื่อกำจัดแมลงศัตรูในแปลงมันสำปะหลัง