1. เครื่องจักรกลการเกษตร


 

เครื่องจักรที่ใช้ในแปลงมันสำปะหลัง เพื่อช่วยทดแทนแรงงาน ลดต้นทุน ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพของงานมากขึ้น เช่น เครื่องกำจัดวัชพืชในร่องมันฯ รถเก็บเกี่ยวมันฯ แบบกึ่งอัตโนมัติ เครื่องวัดคุณภาพมันฯ อย่างรวดเร็ว เป็นต้น รวมถึงรถไถยกสูงที่เริ่มใช้อย่างแพร่หลาย